محل تبلیغات شما

تبلیغات


اینهم کد  قالب  بیان با سئو بالا

<!DOCTYPE html><html lang="fa"><head>
		<head:meta></head:meta>
		<head:script></head:script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/jahaniha/file/style.css" media="all">
<link rel="stylesheet" href="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/rb_page_numbers03.css" type="text/css" media="screen">
<link rel="icon" href="آدرس فاو آیکون شما" type="image/x-icon">
<style>
/* جهت تغییر هدر(بالای سایت) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید */
#logo { background:url(http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/jahaniha/file/images/logo.png); width:170px; height:126px; float:right; margin-top:20px; }
</style>
<style type="text/css">
.button, .button:visited {
	background: #222 url(images/overlay2.png) repeat-x; 
	display: inline-block; 
	padding: 5px 10px 6px; 
	color: #fff; 
	text-decoration: none;
	-moz-border-radius: 6px; 
	-webkit-border-radius: 6px;
	-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);
	-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);
	text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
	border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
	position: relative;
	cursor: pointer
}
	.button:hover							{ background-color: #111; color: #fff; }
	.button:active							{ top: 1px; }
	.small.button, .small.button:visited 			{ font-size: 11px}
	.button, .button:visited,
	.medium.button, .medium.button:visited 		{ font-size: 13px; 
												 font-weight: bold; 
												 line-height: 1; 
												 text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25); 
												 }
												 
	.large.button, .large.button:visited 			{ font-size: 14px; 
													 padding: 8px 14px 9px; }
													 
	.super.button, .super.button:visited 			{ font-size: 34px; 
													 padding: 8px 14px 9px; }
	
							{ background-color: #c81e82; }
	.green.button, .green.button:visited		{ background-color: #0000ff; }
	.green.button:hover						  { background-color: #02229a; }
						{ background-color: #fc9200; }
/*-- Post Comments --*/
.post-comments {
  font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Times, Arial, serif;
  margin-bottom: 15px;
}

.post-comment {
  margin-bottom: 5px;
  background: #f3f3f3;
  border: 1px solid rgba(0, 112, 90, 0.5);
  box-shadow: 0 3px 5px rgba(117, 100, 100, 0.1);
  border-radius: 5px;
}

.comment-details {
  background: #f3f3f3;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(19, 135, 112, 0.2);
  padding: 0;
  cursor: default;
  border-radius: 5px 5px 0 0;
}

.comment-details a {
  color: #132e87;
  cursor: pointer;
  vertical-align: bottom;
  margin-right: 5px;
  -moz-transition-duration: .0s;
  -webkit-transition-duration: .0s;
  -o-transition-duration: .0s;
  -khtml-transition-duration: .0s;
}

.comment-details-left {
  padding: 4px 0 0 5px;
  float: left;
}

.comment-details-right {
}

.comment-avatar img {
  width: 34px;
  height: auto;
  border-radius: 0 5px 0 0;
}

.comment-name {
  color: #888;
  cursor: default;
  padding: 0 5px;
}

.comment-body {
  padding: 10px;
}

.comment-body-content {
  color: #132e87;
}

.comment-date {
  display: inline-block;
  color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

.comment-website {
  background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/41199/details_ico_cmt.png) center -102px no-repeat;
  width: 18px;
  height: 23px;
  display: inline-block;
}

.comment-website:hover {
  background-position: center -125px;
  cursor: pointer;
}

.comment-email {
  background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/41199/details_ico_cmt.png) center -60px no-repeat;
  width: 18px;
  height: 23px;
  display: inline-block;
}

.comment-email:hover {
  background-position: center -79px;
  cursor: pointer;
}


/*-- Reply --*/
.comment-reply {
  margin-bottom: 5px;
  border: 1px solid #006a9b;
  background-color: #4fc7ff;
  box-shadow: 0 3px 5px rgba(80, 98, 144, 0.1);
  color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
  border-radius: 5px;
}

.comment-reply-details {
  padding: 5px 10px 0;
}

.comment-reply-date {
  float: left;
  color: #ffffff;
  cursor: default;
}

.comment-reply-name {
  color: #ffffff;
  cursor: default;
}

.comment-reply-body {
  color: #ffffff;
  padding: 10px;
}


/*-- add Comment --*/
.comment-add-form {
  color: #000;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 15px;
  border: 1px solid rgba(192, 172, 172, 0.5);
  background: #fff;
  background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 1) 0, rgba(244, 244, 244, 1) 100%);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, rgba(255, 255, 255, 1)), color-stop(100%, rgba(244, 244, 244, 1)));
  background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 1) 0, rgba(244, 244, 244, 1) 100%);
  background: -o-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 1) 0, rgba(244, 244, 244, 1) 100%);
  background: -ms-linear-gradient(top, rgba(255, 255, 255, 1) 0, rgba(244, 244, 244, 1) 100%);
  background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 1) 0, rgba(244, 244, 244, 1) 100%);
  border-top: 3px solid #4fc7ff;
  box-shadow: 0 3px 5px rgba(117, 100, 100, 0.1);
  font: 14px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
  border-radius: 5px;
}

.comment-add-form input.sendbutton {
  color: #cd0808;
  border: #cd0808 1px solid;
  background: #ffe7e7;
  border-radius: 3px;
  padding: 0 30px 2px;
  cursor: pointer;
  font: 15px "yekan", "tahoma", "arial", "Times New Roman", Helvetica;
  -webkit-appearance: button;
}

.comment-add-form input.sendbutton:hover {
  color: #fff;
  border: #a50505 1px solid;
  background: #cd0808;
}

.comment-add-form iframe {
  background: #FFF;
}
</style>
<link rel="icon" href="آدرس فاو آیکون شما" type="image/x-icon">
<style>
/* جهت تغییر هدر(بالای سایت) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید */
#Logo {
	width: 999px;
	height: 280px;
	background-image: url(http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/xgraphic/image/Header.jpg);
	background-repeat: no-repeat;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	padding-top: 8px;
}
</style>
<link rel="stylesheet" href="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/skinak_ajax.css" media="screen">


<link rel="icon" href="آدرس فاو آیکون شما" type="image/x-icon">
<style>
/* جهت تغییر هدر(بالای سایت) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید */

</style>
</head>
<body>
<div align="center">
<div id="main" class="pagebox8">
<div id="logo"></div>

<div id="ads-728">
<div class="textwidget"><p style="text-align: center;"><a title="محل تبلیغات شما" href="#" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-12559" alt="محل تبلیغات شما" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/jahaniha/file/images/ads_728.jpg" title="محل تبلیغات شما"></a></p></div>
</div>

<div class="clr"></div>

<div id="nav"><box:menu>
<div id="jahaniha"></div>

<view:menu>
<a href="(*menu_item_link*)">(*menu_item_title*)</a>
</view:menu>

<a href="/sitemap.xml">نقشه سایت</a>
<a href="/rss">خوراک</a>
<a href="http://skinak.ir/">مترجم قالب</a>
</box:menu>
</div><div class="line"></div>

<div id="right-side">

<box:categories><div class="block"><ul id="menu"><view:categories>

<check:if category_selected><li class="menus"><a href="(*category_link*)" title="(*category_name*)">(*category_name*)</a></li></check:if>


<check:if not category_selected>
<li class="menus"><a href="(*category_link*)" title="(*category_name*)">(*category_name*)</a><ul>
	
<check:if category_children><view:category_children><li class="cat-item cat-item-62"><a href="(*category_link*)" title="(*category_name*)">(*category_name*)</a></li></view:category_children></check:if></ul></li> </check:if>


</view:categories></ul></div><div class="bl"></div></box:categories>

<box:archive><div class="block center" id="newest"><div class="block-title">آرشیو</div><ul class="tabs-content2">
<view:archive>
 <li><a href="(*link_url*)">(*link_name*)</a></li>
</view:archive></ul>
</div><div class="bl"></div></box:archive>

<box:authors><div class="block center" id="newest"><div class="block-title">نویسندگان</div><ul class="tabs-content2">
<view:authors>
 <li><a href="(*author_link*)" title="(*author_name*)">(*author_name*)</a> </li>
</view:authors></ul>
</div><div class="bl"></div></box:authors><box:blog_info><div class="block center" id="newest"><div class="block-title">درباره ما</div>
<center><check:if blog_image><img alt="(*blog_title*)" src="(*blog_image*)"></check:if><br>
<check:if blog_description>(*blog_description*)</check:if></center>
</div><div class="bl"></div></box:blog_info>

<box:links><div class="block center" id="newest"><div class="block-title">لینک دوستان</div><ul class="tabs-content2">

<view:links><li><a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a></li></view:links>
<li><a href="http://shirazwebhost.ir" title="خرید هاست" target="_blank">خرید هاست</a></li>
<li><a href="http://www.fun20.ir/cat/58" title="جوک" target="_blank">جوک</a></li>
<li><a href="http://skinak.ir" title="قالب وبلاگ" target="_blank">قالب وبلاگ</a></li></ul>
</div><div class="bl"></div></box:links>

<box:daily_links><div class="block center" id="newest"><div class="block-title">پیوندهای روزانه</div><ul class="tabs-content2">

<view:daily_links><li><a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a></li></view:daily_links>
<br></ul>
</div><div class="bl"></div></box:daily_links>
</div>

<div id="box">

<div class="block box5">
<div class="box-titlebg"></div><div class="box-title">تبلیغات</div><div class="box-content">
<!-- حذف بنر مترجم قالب حرام میباشد -->
<center><a href="http://skinak.ir/" alt="بنر سایت اسکینک دات آی آر" title="بنر سایت اسکینک دات آی آر" target="_blank">
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/web/pic/banner1.gif" alt="سایت اسکینک دات آی آر" title="سایت اسکینک دات آی آر"></a><br></center>
<div class="clr"></div></div></div>

<box:post_list><view:post_list><div class="block box7">
<div class="box-titlebg"></div><div class="box-title"><a href="(*post_link*)" title="(*post_title*)">(*post_title*)</a></div><div class="box-content">
<br><center><check:if post_image><img src="(*post_image*)" alt="(*post_title*)" width="400" height="400"></check:if></center><br>
(*post_summary*)

<center>
<blogextendedpost><a href="(*post_link*)" class="button green">ادامه مطلب</a></blogextendedpost>
</center>
<br><hr>
<div id="skinak[PostId]">
تعداد بازدید : <b>(*post_views*)</b>
ارسال شده در: (*post_date format="%y/%m/%d"*) 
<br>نویسنده: <a title="نویسنده:(*post_author*)" rel="author">(*post_author*)</a>
<check:if post_has_comments_section>| دیدگاه: <a href="(*post_link*)#comments">(*post_comment_count*) نظر</a></check:if>
<br><box:post_categories> موضوع: <view:post_categories><check:if category_selected><a href="(*category_link*)" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها درباره (*category_name*)" rel="nofollow">(*category_name*);</a>,</check:if><check:if not category_selected><a href="(*category_link*)"> (*category_name*) </a> , </check:if></view:post_categories>
</box:post_categories>
<br><box:post_tags>برچسب ها : <view:post_tags><a href="(*tag_link*)" rel="tag">(*tag_name*)</a>,</view:post_tags></box:post_tags>

</div>


<div class="clr"></div>
</div></div>
</view:post_list></box:post_list>


<box:post_detail><div class="block box3">
<div class="box-titlebg"></div><div class="box-title"><a href="(*post_link*)" title="(*post_title*)">(*post_title*)</a></div><div class="box-content">
<br><center><check:if post_image><img src="(*post_image*)" alt="(*post_title*)" width="400" height="400"></check:if></center><br>
(*post_full_content*)


<br><hr>
<div id="skinak[PostId]">
تعداد بازدید : <b>(*post_views*)</b>
ارسال شده در: (*post_date format="%y/%m/%d"*) 
<br>نویسنده: <a title="نویسنده:(*post_author*)" rel="author">(*post_author*)</a>
<check:if post_has_comments_section>| دیدگاه: <a href="(*post_link*)#comments">(*post_comment_count*) نظر</a></check:if>
<br><box:post_categories> موضوع: <view:post_categories><check:if category_selected><a href="(*category_link*)" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها درباره (*category_name*)" rel="nofollow">(*category_name*);</a>,</check:if><check:if not category_selected><a href="(*category_link*)"> (*category_name*) </a> , </check:if></view:post_categories>
</box:post_categories>
<br><box:post_tags>برچسب ها : <view:post_tags><a href="(*tag_link*)" rel="tag">(*tag_name*)</a>,</view:post_tags></box:post_tags>

</div>


<div class="clr"></div>
</div></div>

<div class="block box4">
<div class="box-titlebg"></div><div class="box-title">بخش نظرات این مطلب</div><div class="box-content">
<box:post_comments>
					<a name="comments"></a>
					<div class="align">
						<div class="messages">
							<div class="messages-content">
								<div class="pagenf">
								<check:if not post_comment_count>
									<center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>
								</check:if>
							</div></div>
						</div>
					</div><!-- align -->
					
					<view:post_comments>
						<a name="comment-(*comment_id*)"></a>
						<div class="post-comments align">
							<div class="post-comment">
								
								<div class="comment-details">
									<div class="comment-details-left">
										<check:if comment_website>
											<a class="comment-website" href="(*comment_website*)" target="_blank" title="(*comment_website*)"></a>
										</check:if>
										<check:if comment_email>
											<a class="comment-email" href="mailto:(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"></a>
										</check:if>
										<a class="comment-date" href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a>
									</div>
									<div class="comment-details-right">
										<span class="comment-avatar"><img src="//blog.ir/media/images/guest.png?1"></span>
										<span class="comment-name">(*comment_fullname*)</span>
									</div>
								</div>
								
								<div class="comment-body">
									<div class="comment-body-content">
										(*comment_body*)
									</div>
								</div>
							</div>
							
							<check:if comment_reply>
								<div class="comment-reply">
									<div class="comment-reply-details">
										<div class="comment-reply-date">(*comment_reply_date*)</div>
										<div class="comment-reply-name">پاسخ: </div>
									</div>
									<div class="comment-reply-body">(*comment_reply*)</div>
								</div>
							</check:if>
						</div>
					</view:post_comments>
				</box:post_comments>


<check:if post_has_send_comment>
					<a name="send_comment"></a>
					<div class="align">
						<div class="comment-add-form">
							(*comment_add_form*)
						</div>
					</div><!-- align -->
				</check:if> 
<div class="clr"></div>
</div></div>
</box:post_detail>
<box:pagination><div class="block box6">
<div class="box-titlebg"></div><div class="box-title">لیست صفحات</div><div class="box-content">
 
 
  <table border="0" width="100%">
  <tbody><tr>
   <td>
   <div class="skinak-page3"><check:if page_first><a href="(*page_first*)">صفحه نخست</a></check:if>
<check:if page_prev><a href="(*page_prev*)">قبلی</a></check:if>
<view:pages spec="5,2,4,2,3,2">
<check:if page_num><a href="(*page_link*)">(*page_num*)</a></check:if>
<check:if not page_num><span>. . .</span></check:if>
</view:pages>
<check:if page_next><a href="(*page_next*)">بعدی</a></check:if></div></td>
  </tr>
  </tbody></table>
 
<div class="clr"></div>
</div></div></box:pagination>

</div>

<div id="left-side">


<box:ads><div class="block"><div class="block-title">تبلیغات</div><view:ads>
						(*ad*)
					</view:ads></div><div class="bl"></div></box:ads>

<box:stat><div class="block"><div class="block-title"> آمار</div>
<div align="right">

<view:stat>
 <img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/web/tem1/other/li.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> (*stat_title*) :<b>(*stat_value*)</b><br>
</view:stat>
 </div>
</div><div class="bl"></div></box:stat><box:popular_posts max="15"><div class="block"><div class="block-title">محبوب ترین مطالب:</div><ul class="tabs-content2">
<view:popular_posts><li><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></li></view:popular_posts>
</ul></div><div class="bl"></div></box:popular_posts>

<box:most_commented_posts max="15"><div class="block"><div class="block-title">مطالب پربحث‌</div><ul class="tabs-content2">
<view:most_commented_posts><li><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></li></view:most_commented_posts></ul>
</div><div class="bl"></div></box:most_commented_posts>

<box:tag_cloud><div class="block"><div class="block-title">برچسب ها</div>
<div align="right">
<view:tag_cloud><a style="font-size:10px" rel="tag" title="دارای (*tag_post_count*) نوشته با این تگ" href="(*tag_link*)">(*tag_name*)</a> , </view:tag_cloud>
</div>
</div><div class="bl"></div></box:tag_cloud>
<box:recent_comments>

<div class="block"><div class="block-title">آخرین نطرات کاربران</div><ul class="tabs-content2">

	
<view:recent_comments><li><a href="(*comment_link*)">(*comment_body_text max="25"*)</a></li></view:recent_comments></ul>

</div><div class="bl"></div></box:recent_comments>


<!-- قسمت تبلیغات متنی -->
<div class="block"><div class="block-title">تبلیغات متنی</div><div class="textwidget">
<div class="ads-text adst2"><a href="#" target="_blank" rel="follow"><b>عنوان سایت شما</b>
<p>چند خطی درباره سایت شما</p></a></div>
<div class="ads-text adst2"><a href="http://skinak.ir/" target="_blank" rel="follow"><b>اسکینک دات آی آر</b>
<p>مرجع قالب ها و کدهای جدید و گرافیکی وبلاگ</p></a></div>
<div class="ads-text adst2"><a href="http://www.jahaniha.com" target="_blank" rel="follow"><b>جهانی ها</b>
<p>پورتال جامع شامل عکس , اس ام اس , مد , دکوراسیون , فال , قیمت طلا , نرخ دلار</p></a></div>
</div></div>
<!-- پایان قسمت تبلیغات متنی -->

</div>

<div class="clr"></div><div class="line"></div>

<table><tbody><tr>


<td><div class="block1"><box:most_visited_posts><div class="block-title">پربازدیدترین مطالب: </div><ul class="tabs-content2">
<view:most_visited_posts><li><img align="absbottom" src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/arrow_left1.gif" alt=" بازدید : [Hit_Posts_Count]" title=" بازدید : [Hit_Posts_Count]" border="0"><a href="(*post_link*)" rel="bookmark" title="بازدید : (*post_views*)">(*post_title*)</a></li></view:most_visited_posts></ul>
<div class="clr"></div></box:most_visited_posts></div></td>


<td><div class="block1"><div class="block-title">آخرین مطالب: </div><box:recent_posts><ul class="tabs-content2">
<view:recent_posts><li><img align="absbottom" src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/arrow_left1.gif" alt="تاریخ : [Last_Post_Date]" title="تاریخ : [Last_Post_Date]" border="0"><a href="(*post_link*)" title="تاریخ : (*post_date*)" target="_blank">(*post_title*)</a></li></view:recent_posts></box:recent_posts>
<div class="clr"></div></div></td></ul>
</tr></tbody></table><div class="line"></div>

<div id="footer"><p>تمام حقوق مادی و معنوی قالب، مطالب و تصاویر مطعلق به این سایت می باشد و کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد. | <b><a href="http://www.skinak.ir/">پشتیبانی توسط اسکینک </a></b></p>
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر قالب و مترجم حرام میباشد -->
<a href="http://www.skinak.ir/" title="ترجمه قالب های حرفه ای رزبلاگ" id="Skinak-box">ترجمه و سئو: اسکینک دات آی آر</a><br>
قالب طراحی شده توسط <a href="http://www.jahaniha.com/"><b>جهانی ها</b></a> و اجرا شده روی وب سایت <a href="http://www.jahaniha.com/"><b>جهانی ها</b></a> و ترجمه و سئو سازی و انتشار توسط <a href="http://skinak.ir/"><b>اسکینک دات آی آر</b></a>
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر قالب و مترجم حرام میباشد -->
</div></div>


</div></body></html>


بخش نظرات این مطلب
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی