تاریخچه رپ در ایران و جهان

می گویند اولین آهنگ هایی که «رپ» نام گرفتند توسط برده های آمریکایی در حدود ۲۰۰ سال پیش نواخته